Тынчтык жана зордук-зомбулуксуздук учун дуйнелук биринчи марш